Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MJ Entertainment drive in show en geluid/lichtverhuur gevestigd en kantoorhoudende te Annen, Nederland.

Artikel 1. Toepassing

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MJ Entertainment zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Speciale wensen en aanvullende afspraken, die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van de boekingsbevestiging alle algemene voorwaarden zoals hierin vermeld te aanvaarden.

Artikel 2. Garanties

 1. MJ Entertainment zal zich redelijkerwijs zoveel mogelijk inspannen om het door de opdrachtgever geboekt optreden zo perfect mogelijk te laten verlopen.
 2. Alle prijsinformatie-aanvragen en-boekingen worden schriftelijk bevestigd met alle relevante details.
 3. Informatie, mededelingen,(mondeling, telefonisch of schriftelijk verstrekt), worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst cq boekingen

 1. Alle prijsopgaven van MJ Entertainment zijn vrijblijvend. De aanvaarding van de boeking door de opdrachtgever leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als er aan de overige bepalingen in dit artikel is voldaan.
 2. De aanvaarding van de opdrachtgever als genoemd in lid1wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; a als de opdrachtgever de gegevens omtrent de boeking accepteert en dit schriftelijk vastlegt
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de boekingsbevestigingsbrief aan de opdrachtgever verzonden is.

Artikel 4. Overmacht-Annulering

 1. Opdrachtgever en MJ Entertainment kunnen binnen tien(10) dagen na schriftelijke  totstandkoming  van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren zonder opgaaf van redenen zonder financiële verplichting.
 2. Indien een optreden korter dan een maand voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is voormelde regel als annuleringsrecht, ook van toepassing.
 3. Bij een eventuele annulering na de genoemde tien (10)dagen zal er een bedrag zijnde de helft van de afgesproken aanneemsom in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 5. Verhindering en Oponthoud Artiesten

 1. MJ Entertainment zal, indien door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden, bij verhindering werken met vervanging.
 2. Indien lid 1 echter onmogelijk blijkt, zal MJ Entertainment dit direct aan de opdrachtgever laten weten.
 3. De opdrachtgever zal MJ Entertainment op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, weg op brekingen en/of weg afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nooit leiden tot verhaal van enige schade bij MJ Entertainment.
 4. Indien MJ Entertainment op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. De opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen.

Artikel 6. Laden en Lossen

 1. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
 2. Indien de afstand laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laad/losroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf aan MJ Entertainment te worden opgegeven. Dit in verband met de tijd die gemoeid is met laden en lossen.
 3. Vooraf dient de aanwezigheid van trappen van tenminste 3 treden tussen laad/losplaats en het podium door de opdrachtgever aan MJ Entertainment te worden opgegeven. Dit in verband met de ARBO-wetgeving.
 4. Indien lid 1,2 of 3 niet is vermeld door de opdrachtgever aan MJ Entertainment, dan zal de opdrachtgever van sjouw hulp moeten zorgen ( zie ook artikel 8).
 5. Kan er niet voor hulp gezorgd worden dan zullen wij de aanneemsom die de opdrachtgever aan MJ Entertainment zou betalen toch in rekening brengen en zullen wij niet optreden.
 6. In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift van voldoende omvang, die door MJ Entertainment gebruikt kan worden, zijn lid 3 en 4 niet van toepassing.
 7. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in lid 1, 2, 3, en 4 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nooit leiden tot verhaal van enige schade op MJ Entertainment.

Artikel 7. Parkeren en aanvullende kosten

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een parkeerplaats binnen een straal van maximaal 200 meter na het laden en lossen voor een auto met aanhanger of bestelbus.
 2. Parkeerkosten en eventuele andere kosten, (zoals bv. overtocht per boot), zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De reiskosten, (buiten een straal van 50 kilometer vanaf Annen), zijn berekend met behulp van Routenet.nl en zijn opgenomen in de boekingsbevestiging. De reiskosten bedragen €. 0.20 per kilometer.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Ieder schade aangebracht aan de geluidsapparatuur e.d. van MJ Entertainment zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.
 2. MJ Entertainment kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel etc. aangebracht door derden.

Artikel 9. Veiligheid

De opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van MJ Entertainment en eventuele crew.

Artikel 10. Feesten in de openlucht

 1. Bij feesttenten en openlucht optredens draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek, zaalmixer en licht en geluid.
 2. De opdrachtgever zorgt dat de speelplek verwarmd en verhard is en dat het podium deugdelijk is.

Artikel 11. Betalingen

De betalingswijze staat vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 12. Annuleringen door overmacht

 1. In geval van aantoonbare overmacht mag de overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel MJ Entertainment als de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en de opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken aanneemsom aan MJ Entertainment betalen.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren dan dient hij dat schriftelijk te doen volgens de richtlijnen in artikel 4.

Artikel 13. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door de opdrachtgever zal een schadevergoeding gelijk aan de afgesproken aanneemsom verschuldigd zijn door de opdrachtgever aan MJ Entertainment.

WhatsApp WhatsApp ons